Báo cáo tài chính - thường niên

Báo cáo tài chính kiểm toán năm...

Công ty HUD101 công bố toàn văn báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 (File đính kèm) Trân trọng!                

Báo cáo thường niên năm 2020

Công ty cổ phần xây dựng HUD101 mã chứng khoán H11 công bố báo cáo thường niên năm 2020  Chi tiết xem file đính kèm              

Báo cáo tài chính kiểm toán năm...

Công ty HUD101 công bố toàn văn báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 (file đính kèm) Trân trọng!                      

Báo cáo thường niên năm 2019

Công ty cổ phần xây dựng HUD101 mã chứng khoán H11 công bố báo cáo thường niên năm 2019  Xem file đính kèm                          

Báo cáo tài chính kiểm toán năm...

Công ty cổ phần xây dựng HUD101 công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018, xem file đính...

Báo cáo thường niên năm 2018

H11 công bố báo cáo thường niên năm 2018  tải file về máy              

Báo cáo tài chính kiểm toán năm...

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 (tải file về máy)

Báo cáo thường niên năm 2017

Báo cáo thường niên H11 xem file

Báo cáo tài chính kiểm toán năm...

Báo cáo tài chính năm 2016 (đã kiểm toán) xem tại đây

Báo cáo thường niên năm 2016

Báo cáo thường niên năm 2016 tải về tại đây

Báo cáo tài chính kiểm toán năm...

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 xem tại đây  

Báo cáo thường niên năm 2015

Báo cáo thường niên năm 2015 xem tại đây

Báo cáo tài chính kiểm toán năm...

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014   

Báo cáo thường niên năm 2014

Nội dung báo cáo thường niên năm 2014 xem tại đây

Báo cáo tài chính kiểm toán năm...

Báo cáo tài chính đã kiểm toán xem tại đây

Báo cáo thường niên năm 2013

Báo cáo thường niên năm 2013

Báo cáo tài chính kiểm toán năm...

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 xem file Báo cáo tài chính kiểm toán 2012

Báo cáo thường niên năm 2012

Báo cáo thường niên năm 2012

Báo cáo thường niên năm 2011

Báo cáo thường niên năm 2011

Báo cáo tài chính kiểm toán năm...

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011 xem file: BCTC kiểm toán 2011  

Báo cáo tài chính 2010 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính 2010 đã kiểm toán  Bao_cao_kiem_toan_HUD101_phat_hanh.pdf      

1/1