Tin nội bộ

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN NGƯỜI...

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN NGƯỜI NỘI BỘ MỚI Giám đốc - Trần Thế Tài (file đính kèm) Trưởng ban kiểm soát - Nguyễn Thị Hiền (file đính kèm)            

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN, CỔ ĐÔNG...

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN, CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC 6 THÁNG ĐẦU NĂM (Chi tiết xem file đính kèm)                  

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY 6...

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 (Chi tiết xem file đính kèm)                

Công bố thông tin 24h miễn...

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101 CÔNG BỐ THÔNG TIN 24h VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM VÀ BỔ NHIỆM CHỨC VỤ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (NHIỆM KỲ 2017-2022), BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CÔNG TY. Chi tiết xem file đính kèm Trân trọng!

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101...

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101 ĐÃ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021   Vào hồi 8h30 phút ngày 23/4/2021, Công ty cổ phần xây dựng HUD101 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường...

CBTT 24h VỀ MIỄN NHIỆM VÀ BỔ...

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101 CÔNG BỐ THÔNG TIN 24h VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM VÀ BỔ NHIỆM CHỨC VỤ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (NHIỆM KỲ 2017-2022).  Chi tiết xem file đính kèm Trân trọng!            

CBTT VỀ VIỆC KÝ HỢP ĐỒNG VỚI...

CBTT VỀ VIỆC KÝ HỢP ĐỒNG VỚI ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2020 Ngày 22 tháng 7 năm 2020, Công ty cổ phần xây dựng HUD101 đã ký hợp đồng số 105/2021/HĐKT-BCTC/CPA VIETNAM với Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam về việc soát xét Báo cáo tài...

CÔNG TY HUD101 CÔNG BỐ BỔ NHIỆM...

Công ty cổ phần xây dựng HUD101 bổ nhiệm ông Nguyễn Trung Hùng - giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty kể từ ngày 08/7/2020. Chi tiết xem file đính kèm                  

MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH...

CÔNG TY CP XÂY DỰNG HUD101 CÔNG BỐ MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2017-2022 Xem nội dung thông tin tại đường link sau:  http://hud101.vn/tinquanhecodong/thong-tin-co-dong/mien-nhiem-va-bau-bo-sung-thanh-vien-hdqt-nhiem-ky-2017-2022.html

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101...

  CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101 ĐÃ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020   Vào hồi 8h30 phút ngày 29/06/2020, Công ty cổ phần xây dựng HUD101 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông...

Công bố thông tin 24h về Nghị...

Công ty cổ phần xây dựng HUD101 Công bố thông tin 24h về Nghị quyết HĐQT thông qua Kế hoạch Đại hội cổ đông năm 2020. File đính kèm

Bản khai thông tin người nội bộ...

Bản khai thông tin người nội bộ mới.pdf                

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H VỀ VIỆC...

Công ty cổ phần xây dựng HUD101 công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó giám đốc Xem file đính kèm                        

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H VỀ VIỆC...

Công ty cổ phần xây dựng HUD101 công bố thông tin 24h về việc miễn nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công ty. Chi tiết xem file đính kèm tại đây                

CBTT VỀ VIỆC KÝ HỢP ĐỒNG VỚI...

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC KÝ HỢP ĐỒNG VỚI ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN Ngày 30 tháng 7 năm 2019, Công ty cổ phần xây dựng HUD101 đã ký hợp đồng số 178/2020/HĐKT-BCTC/CPA VIETNAM với Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam về việc soát xét Báo cáo...

Công bố thông tin thay đổi đăng...

Công ty cổ phần xây dựng HUD101 công bố thông tin thay đổi đăng ký kinh doanh Xem file đính kèm                                    

CÔNG TY CP XÂY DỰNG HUD101 CÔNG...

CÔNG TY CP XÂY DỰNG HUD101 CÔNG BỐ MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2017-2022 Tải file đính kèm Xem thông tin chi tiết tại http://hud101.vn/tinquanhecodong/thong-tin-co-dong  

BIÊN BẢN NGHỊ QUYẾT TÀI LIỆU...

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101 ĐÃ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019   Vào hồi 8h30 phút ngày 22/04/2019, Công ty cổ phần xây dựng HUD101 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường...

CÔNG TY CP XÂY DỰNG HUD101 TỔ...

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101 ĐÃ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019   Vào hồi 8h30 phút ngày 22/04/2019, Công ty cổ phần xây dựng HUD101 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường...

Thư mời tham dự Đại hội cổ đông...

Công ty cổ phần xây dựng HUD101 kính mời quý vị cổ đông về dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, nội dung chi tiết xin mời xem file đính kèm: - Thư mời ĐHCĐ - Chương trình ĐH, Phiếu xác nhận tham dự, Giấy ủy quyền - Đơn ứng cử, đề cử thành...

Báo cáo tài chính năm 2018

Công ty cổ phần xây dựng HUD101 công bố báo cáo tài chính năm 2018, xem file đính kèm                              

1/3 123>>