Thông báo chốt danh sách cổ đông dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 và tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 và tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền, xem file.