Thông báo chốt danh sách tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG HUD1
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 34/HUD101-TCHC

V/v chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2014

 

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

 

Kính gửi:   Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

                   Ủy ban chứng khoán Nhà nước.             

                   Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

                                                                                                                                        

Tên TCPH      : Công ty cổ phần xây dựng HUD101

Tên giao dịch            : Công ty cổ phần xây dựng HUD101

Trụ sở chính: Số 6, Biệt thự 5, Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.

Điện thoại      : 04.3868 9892                    

Fax                  : 04.3868 9810                                

Sàn giao dịch            : UPCOM

 

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán      : Cổ phiếu Công ty cổ phần xây dựng HUD101

Mã chứng khoán       : H11

Loại chứng khoán    : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá                    : 10.000 đồng/cổ phần.       

Ngày đăng ký cuối cùng: 26/3/2014.

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên cùng file mềm vào địa chỉ email: tchchud101@yahoo.com.vn.

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: + Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01quyền biểu quyết.

                               + Cổ phiếu ưu đãi: Không có.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến vào 08h30’ ngày 11/04/2014.

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần xây dựng HUD101 số 6, Biệt thự 5, Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.

- Nội dung họp:                                                                

+ Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013.

+ Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013.

+ Thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2013.

+ Thông qua kế hoạch và biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014.

+ Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017.

+ Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- SGDCK, UBCKNN (để t/b);

- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

Đã ký

 

Nguyễn Đức Khương