Thông báo chốt danh sách tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG HUD1
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 16/HUD101-TCHC

V/v chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

 

Kính gửi:   Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

                                                                                 

Tên TCPH            : Công ty cổ phần xây dựng HUD101

Tên giao dịch        : Công ty cổ phần xây dựng HUD101

Trụ sở chính: Số 6, BT5, Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.

Điện thoại   : 04.3868 9892             

Fax             : 04.3868 9810                       

Sàn giao dịch        : UPCOM

 

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán  : Cổ phiếu Công ty cổ phần xây dựng HUD101

Mã chứng khoán  : H11

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá              : 10.000 đồng/cổ phần. 

Ngày đăng ký cuối cùng: 30/3/2016.

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên.

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần xây dựng HUD101 số 6 Biệt thự 5, Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tchchud101@gmail.com

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: + Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01quyền biểu quyết.

                          + Cổ phiếu ưu đãi: Không có.

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ có thông báo cụ thể sau.

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần xây dựng HUD101 số 6, Biệt thự 5, Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.

- Nội dung:                                                       

+ Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- SGDCK, UBCKNN (để t/b);

- Website Cty;

- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

Nguyễn Đức Khương