Thông báo trả cổ tức năm 2010 bằng tiền mặt

Thông báo trả cổ tức năm 2010 bằng tiền mặt    

 

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG HUD1
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 83/HUD101-TCHC

 

Thay thế công văn số 80/HUD101-TCHC
ngày 13/5/2011

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2011

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2010.

 

Kính gửi:    Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

                   Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

 

Tên TCPH      : Công ty cổ phần xây dựng HUD101

Tên giao dịch: Công ty cổ phần xây dựng HUD101

Trụ sở chính  : Số 158 ngõ 192 Lê Trọng Tấn, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.

Điện thoại      : 04.3868 9892                    

Fax                  : 04.3868 9810                                

Sàn giao dịch  : UPCOM

 

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán        : Cổ phiếu Công ty cổ phần xây dựng HUD101

Mã chứng khoán        : H11

Loại chứng khoán      : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá                    : 10.000 đồng/cổ phần.        

Ngày đăng ký cuối cùng: 03/06/2011.

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên và file mềm vào địa chỉ email: tchchud101@yahoo.com.vn.

1. Lý do và mục đích

- Trả cổ tức năm 2010 bằng tiền mặt.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thanh toán: 12%/cổ phiếu (mỗi cổ phiếu nhận được 1.200đồng).

- Thời gian thanh toán: 22/06/2011.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán xuất trình chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tuỳ thân hợp lệ làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán - Công ty cổ phần xây dựng HUD101 - số 158 ngõ 192 Lê Trọng Tấn, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội bắt đầu từ ngày 22/6/2011 trở đi.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- SGDCK (để t/b);

- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

Đã ký

 

Ngô Quang Đạo