Thư mời họp ĐHCĐ thường niên 2020 và tài liệu đại hội

Công ty cổ phần xây dựng HUD101 kính mời quý vị cổ đông về dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, nội dung chi tiết xin mời xem file đính kèm:

Thư mời ĐHCĐ.

Chương trình ĐH.

Phiếu xác nhận tham dự.

- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội.

- Quy chế Đại hội

- Dự thảo Báo cáo của HĐQT tại Đại hội.

- Dự thảo Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội.

- Dự thảo các tờ trình tại Đại hội.

- Mẫu đơn ứng cử/ đề cử thành viên HĐQT, BKS.

- Sơ yếu lí lịch các ứng viên được đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT:

   + SYLL ông Bùi Văn Quân

   + SYLL ông Nguyễn Trung Hùng

- Sơ yếu lí lịch các ứng viên được đề cử bầu bổ sung thành viên BKS:

   + SYLL bà Nguyễn Thị Thúy Hồng

   + SYLL ông Ngô Văn Hòa

- Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS.

 

Tài liệu ĐHCĐ sẽ được cập nhật liên tục.