Công bố thông tin 24h về việc thay đổi thành viên Ban kiểm soát

Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần xây dựng HUD101 đã miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Đăng Tuấn và bà Trần Kim Chi. Ông Tuấn và bà Chi có đơn xin từ nhiệm do không thể hoàn thành công việc vì đang làm việc tại đơn vị khác. Đại hội đồng cổ đông thường niên đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, kết quả: Ông Nguyễn Văn Thứ và bà Trần Thị Phượng đã trúng cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017.

Nội dung chi tiết xem tại đây