Công bố TT về đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính đã ký hợp đồng

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101

Số:……./CBTT-HUD101

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do -Hạnh phúc

 


CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC KÝ HỢP ĐỒNG VỚI ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN

Kính gửi:       - Ủy ban chứng khoán nhà nước.

        - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần xây dựng HUD101

2. Mã chứng khoán: H11

3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 6 Biệt thự 5, Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.

4. Điện thoại: 04.3868.9892                       Fax: 04.3868.9810

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ

Công ty cổ phần xây dựng HUD101 công bố thông tin về đơn vị ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 theo Hợp đồng số 93/2015/HĐKT-BCTC/CPA VIETNAM ngày 29/07/2014 như sau:

Tên Công ty kiểm toán: Công ty hợp danh kiểm toán Việt Nam - CPA Việt Nam

Điện thoại: 04.3783 2121

Fax: 04.3783 2122

Địa chỉ: Số 17, lô 2C Khu đô thị Trung Yên, P. Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Tp.Hà Nội.

MST: 0101505310

Chúng tôi cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT.

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2014

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

 

Đã ký

 

Bùi Huy Phúc