Quan hệ cổ đông

Cập nhật tài liệu ĐHCĐ thường...

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 cập nhật ngày 19/04/2017 tải về tại đây                                      

Thông báo mời Đại hội cổ đông...

Thư mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cp xây dựng HUD101 và tài liệu đính kèm

Báo cáo thường niên năm 2017

Báo cáo thường niên H11 xem file

Thông báo chốt danh sách cổ...

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 và tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền, xem file.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm...

Báo cáo tài chính năm 2016 (đã kiểm toán) xem tại đây

Nghị quyết, Biên bản Đại hội cổ...

Nghị quyết, Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 xem tại đây

Báo cáo thường niên năm 2016

Báo cáo thường niên năm 2016 tải về tại đây

Báo cáo tài chính kiểm toán năm...

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 xem tại đây  

Thông báo chốt danh sách tham...

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG HUD1 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:...

HUD101 tổ chức thành công Đại...

Biên bản, Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2015

Quy chế Đại hội cổ đông thường...

Quy chế Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

Giấy mời họp Đại hội cổ đông...

Giấy mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 Phiếu đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự đại hội Chương trình đại hội cổ đông 2015 Dự thảo báo cáo của HĐQT tại ĐHCĐ 2015

Báo cáo thường niên năm 2015

Báo cáo thường niên năm 2015 xem tại đây

Báo cáo tài chính kiểm toán năm...

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014   

Thông báo chốt danh sách tham...

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG HUD1 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:...

Biên bản Đại hội cổ đông thường...

Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

Nghị quyết Đại hội cổ đông...

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

Giấy đăng ký/ủy quyền tham dự...

Giấy đăng ký/ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

Chương trình Đại hội cổ đông...

Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

Thư mời họp ĐHCĐ thường niên...

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Báo cáo thường niên năm 2014

Nội dung báo cáo thường niên năm 2014 xem tại đây

3/4 <<1234>>