Biên bản, Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

 

 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101 ĐÃ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

 

Vào hồi 8h30 phút ngày 29/06/2020, Công ty cổ phần xây dựng HUD101 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Về dự Đại hội có 18 cổ đông đại diện cho 631.200 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 59,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, thông qua quyết toán báo cáo tài chính, phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ. năm 2019, thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; thông qua báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020, ủy quyền cho HĐQT một số công tác kế hoạch, tài chính, thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h30 phút cùng ngày.

Nội dung Biên bản, Nghị quyết và các tài liệu liên quan của Đại hội