Tin nội bộ

Công bố thông tin đơn xin từ...

Công ty CP Xây dựng HUD101 công bố đơn xin từ nhiệm trưởng Ban kiểm soát Xem chi tiết tại đây

Công ty CP Xây dựng HUD101 công...

Công ty CP Xây dựng HUD101 công bố thông tin báo cáo quản trị công ty năm 2023 tại đây

Hợp đồng soát xét và kiểm toán...

Công ty CP Xây Dựng HUD101 công bố thông tin và hợp đồng soát xét và kiểm toán năm 2023   Chi tiết tại đây

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY 6...

Công ty CP Xây dựng HUD101 công bố thông tin tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023   Chi tiết tại đây

CBTT Biên bản, Nghị quyết HĐQT

CBTT Biên bản, Nghị quyết HĐQT về báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm và điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 Xem chi tiết tại đây

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY 6...

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 Chi tiết xem file đính kèm

Công bố thông tin về hợp đồng...

Công ty CP Công bố thông tin về hợp đồng soát xét và kiểm toán Xem thông tin chi tiết tại đây

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG...

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021 (Chi tiết xem file đính kèm)            

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC KÝ...

CBTT VỀ VIỆC KÝ HỢP ĐỒNG VỚI ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2021 Ngày 29 tháng 12 năm 2021, Công ty cổ phần xây dựng HUD101 đã ký hợp đồng số 131/2022/HĐKT-CPA VIETNAM-NV3 với Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam về việc: + Kiểm toán báo cáo tài...

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN NGƯỜI...

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN NGƯỜI NỘI BỘ MỚI Giám đốc - Trần Thế Tài (file đính kèm) Trưởng ban kiểm soát - Nguyễn Thị Hiền (file đính kèm)            

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN, CỔ ĐÔNG...

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN, CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC 6 THÁNG ĐẦU NĂM (Chi tiết xem file đính kèm)                  

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY 6...

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 (Chi tiết xem file đính kèm)                

Công bố thông tin 24h miễn...

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101 CÔNG BỐ THÔNG TIN 24h VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM VÀ BỔ NHIỆM CHỨC VỤ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (NHIỆM KỲ 2017-2022), BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CÔNG TY. Chi tiết xem file đính kèm Trân trọng!

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101...

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101 ĐÃ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021   Vào hồi 8h30 phút ngày 23/4/2021, Công ty cổ phần xây dựng HUD101 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường...

CBTT 24h VỀ MIỄN NHIỆM VÀ BỔ...

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101 CÔNG BỐ THÔNG TIN 24h VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM VÀ BỔ NHIỆM CHỨC VỤ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (NHIỆM KỲ 2017-2022).  Chi tiết xem file đính kèm Trân trọng!            

CBTT VỀ VIỆC KÝ HỢP ĐỒNG VỚI...

CBTT VỀ VIỆC KÝ HỢP ĐỒNG VỚI ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2020 Ngày 22 tháng 7 năm 2020, Công ty cổ phần xây dựng HUD101 đã ký hợp đồng số 105/2021/HĐKT-BCTC/CPA VIETNAM với Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam về việc soát xét Báo cáo tài...

CÔNG TY HUD101 CÔNG BỐ BỔ NHIỆM...

Công ty cổ phần xây dựng HUD101 bổ nhiệm ông Nguyễn Trung Hùng - giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty kể từ ngày 08/7/2020. Chi tiết xem file đính kèm                  

MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH...

CÔNG TY CP XÂY DỰNG HUD101 CÔNG BỐ MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2017-2022 Xem nội dung thông tin tại đường link sau:  http://hud101.vn/tinquanhecodong/thong-tin-co-dong/mien-nhiem-va-bau-bo-sung-thanh-vien-hdqt-nhiem-ky-2017-2022.html

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101...

  CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101 ĐÃ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020   Vào hồi 8h30 phút ngày 29/06/2020, Công ty cổ phần xây dựng HUD101 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông...

Công bố thông tin 24h về Nghị...

Công ty cổ phần xây dựng HUD101 Công bố thông tin 24h về Nghị quyết HĐQT thông qua Kế hoạch Đại hội cổ đông năm 2022. File đính kèm

Bản khai thông tin người nội bộ...

Bản khai thông tin người nội bộ mới.pdf                

1/4 1234>>