HUD101 tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2012

 

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xây dựng HUD101 được tiến hành hồi 08 giờ 30 phút  ngày 07 tháng 4 năm 2012 tại Hội trường tầng 2 – Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 số 168 Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Số cổ đông hợp lệ dự Đại hội là 49 cổ đông trên tổng số 164 cổ đông, đại diện cho 825.700 cổ phần trực tiếp và ủy quyền tham dự Đại hội trên tổng số 1.060.000 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, chiếm tỷ lệ 77,89%.

 

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012