HUD101 tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần xây dựng HUD101 được tiến hành hồi 08 giờ 30 phút  ngày 13 tháng 4 năm 2013 tại Hội trường tầng 2 – Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 số 168 Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Số cổ đông hợp lệ dự Đại hội là 45 cổ đông trên tổng số 162 cổ đông, đại diện cho 856.600 cổ phần trực tiếp và ủy quyền tham dự Đại hội trên tổng số 1.060.000 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, chiếm tỷ lệ 80,81%.

 

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2013