Nghị quyết, biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

H11 CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2018

vào hồi 8h00' ngày 04/4/2018, Số 7 biệt thự 6 Khu đô thị Xa La, P.Phúc La, Q.Hà Đông, Tp.Hà Nội, Công ty cổ phần xây dựng HUD101 (mã chứng khoáng H11) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Về dự Đại hội có 22 cổ đông/người được ủy quyền. Số cổ đông hợp lệ dự Đại hội là 22 cổ đông đại diện cho 711.600 cổ phần có quyền biểu quyết trên tổng số 1.060.000 cổ phần đạt tỷ lệ 67,13%.

Đại hội đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng gồm: Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018;  Báo cáo Ban kiểm soát, Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

Sau khi nghe Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên, Đại hội đã thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Biên bản và Nghị quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 
Tải về Nghị quyết, Biên bản Đại hội tại đây