Nghị quyết, Biên bản ĐHCĐ thường niên năm 2017

8h00' ngày 28/4/2017, tại hội trường tầng 2 - Công ty cổ phần Xây dựng HUD101, số 6 Biệt thự 5, Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, Công ty cổ phần xây dựng HUD101 (mã chứng khoáng H11) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Về dự Đại hội có 19 cổ đông/người được ủy quyền. Số cổ đông hợp lệ dự Đại hội là 19 cổ đông đại diện cho 703.800 cổ phần có quyền biểu quyết trên tổng số 1.060.000 cổ phần đạt tỷ lệ 66,4%.

Đại hội đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng gồm: Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016, nhiệm kỳ 2012-2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, nhiệm kỳ 2017-2021;  Báo cáo Ban kiểm soát, Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận, Bầu Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2017-2021).

Sau khi nghe Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên, Đại hội đã thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Biên bản và Nghị quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần  có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 
Tải về Nghị quyết, Biên bản Đại hội tại đây