BIÊN BẢN NGHỊ QUYẾT TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101 ĐÃ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

 

Vào hồi 8h30 phút ngày 22/04/2019, Công ty cổ phần xây dựng HUD101 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Về dự Đại hội có 18 cổ đông đại diện cho 648.200 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 61,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, thông qua quyết toán báo cáo tài chính, phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ. năm 2018, thông qua báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát, thông qua phương hướng nhiệm vụ năm 2019, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019, ủy quyền cho HĐQT một số công tác kế hoạch, tài chính, thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại hội kết thúc vào hồi 10h30 phút cùng ngày.

 

Biên bản, Nghị quyết, các tài liệu Đại hội cổ đông 2019 xem file đính kèm