Nghị quyết triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101 thông báo Nghị quyết triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 

Xem văn bản bên dưới

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1

CÔNG TY CP XÂY DỰNG HUD101

Số: 133/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28  tháng 04  năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

 

 
 

 

 

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xây dựng HUD101;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thời gian dự kiến: Trong tháng 6/2022 hoặc một thời điểm thích hợp khác (tùy theo diễn biến của dịch Covid 19 hoặc vì lý do khác).

Điều 2:Thông qua chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với các nội dung chủ yếu sau:

1. Báo cáo trình tại Đại hội

- Báo cáo của Hội đồng quản trị.

- Báo cáo của Ban kiểm soát.

2. Điều hành thảo luận đóng góp ý kiến và tiếp thu các kiến nghị của cổ đông

3. Biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội cổ đông:

- Thông qua các Báo cáo Hội đồng quản trị, Báo cáo Ban kiểm soát;

- Thông qua các Tờ trình về các nội dung: Kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch năm 2022; Kết quả phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2021; Mức chia thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát; bổ sung ngành nghề kinh doanh, Sửa điều lệ, bầu thành viên HĐQT, BKS...

- Các vấn để khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

Điều 3: Giao Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng HUD101 căn cứ nội dung trên, tổ chức triển khai và báo cáo Hội đồng quản trị theo quy định.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;

- Ban kiểm soát;

- Giám đốc Công ty;

- Lưu HĐQT, VT.

 

 

 

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Khương

 

 

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1

CÔNG TY CP XÂY DỰNG HUD101

Số: 133/TB-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28  tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO

Về ngày Đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

 

 
 

 

 

 

Kính gửi:    - Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

                   

Tên TCPH: Công ty cổ phần Xây dựng HUD101

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Xây dựng HUD101

Trụ sở chính: Phòng 404 tòa nhà B1, số 176 phố Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại   : 0942274866                Fax    : 0438689810

Sàn giao dịch      : UPCOM

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 cho chứng khoán như sau:

- Tên chứng khoán          : Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng HUD101

- Mã chứng khoán: H11

- Loại chứng khoán         : Cổ phần phổ thông

- Mệnh giá             : 10.000 đồng

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 18/05/2022

Đồng thời, kính đề nghị Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên:

1. Lý do và mục đích: chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

2. Nội dung cụ thể:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Tỉ lệ thực hiện quyền: 1:1 (mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phần tại thời điểm chốt danh sách có 01 quyền biểu quyết).

- Thời gian dự kiến: Trong tháng 6/2022 hoặc một thời điểm thích hợp khác trước 30/6. Thời gian cụ thể sẽ có thông báo trong thư mời họp.

- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty, địa chỉ số 168 đường Giải Phóng, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Nội dung đại hội: Theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Phòng 404 tòa nhà B1, số 176 phố Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội

- Địa chỉ Email nhận file dữ liệu: tchchud101@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật nếu có sai phạm.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Sở GDCK TP Hồ Chí Minh;

- Lưu HĐQT, VT.

 

 

* Tài liệu đính kèm

Nghị quyết HĐQT số 129/NQ-HĐQT

Ngày 27/04/2022

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Khương