Thông báo hủy ngày ĐKCC 30/3/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101 Thông báo hủy ngày ĐKCC 30/3/2022 

Xem văn bản bên dưới

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101

Số: 128/TB-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc hủy Thông báo chốt danh sách người sở hữu chứng khoán

 tại ngày Đăng ký cuối cùng 30/03/2022

 

 
 

 

 

 

Kính gửi:    Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

                   

Căn cứ Thông báo số 125/HUD101-TCHC ngày 09/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng HUD101 về ngày Đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ Thông báo số 898/TB-VSD ngày 10/03/2022 về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán;

Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 27/04/2022 về việc hủy Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Công ty xây dựng HUD101 kính đề nghị Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam xem xét, hủy thông báo chốt danh sách người sở hữu chứng khoán tại Ngày đăng ký cuối cùng 30/03/2022 tại Thông báo số 125/HUD101-TCHC ngày 09/03/2022.

Lý do hủy: Công ty đang trong quá trình hoàn tất việc chuyển nhượng của nhà đầu tư mới mua lại phần vốn góp của Tổng công ty HUD1. 

Chúng tôi cam kết những thông tin đưa ra tại thông báo này là chính xác. Rất mong nhận được sự chấp thuận và tạo điều kiện thuận lợi của Quý cơ quan.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;

- UBCKNN, Sở GDCK TPHCM;

- Lưu HĐQT, VT.

 

 

* Tài liệu đính kèm

Nghị quyết HĐQT số 127/NQ-HĐQT

ngày 27/04/2022

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Khương

 

 

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1

CÔNG TY CP XÂY DỰNG HUD101

Số: 127/NQ-HĐQT

       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc hủy Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

 

 
 

 

 

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Xây dựng HUD101;

Căn cứ kết quả tổng hợp phiếu lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 21/3/2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hủy Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022tại Thông báo số 125/HUD101-TCHC ngày 09/03/2022.

Điều 2: Giao Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng HUD101 căn cứ nội dung trên, tổ chức triển khai và báo cáo Hội đồng quản trị theo quy định.

 

Nơi nhận:

- TTLKCK, UBCKNN,

Sở GDCKHCM (b/c);

- Thành viên HĐQT;

- Ban kiểm soát;

- Ban Giám đốc;

- Trưởng Phòng, ban, đơn vị;

- Lưu HĐQT, VT.

 

 

 

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Khương