Thư mời họp ĐHCĐ thường niên 2019 và tài liệu đại hội

Công ty cổ phần xây dựng HUD101 kính mời quý vị cổ đông về dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, nội dung chi tiết xin mời xem file đính kèm:

Thư mời ĐHCĐ

Chương trình ĐH, Phiếu xác nhận tham dự, Giấy ủy quyền

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, mẫu sơ yếu lí lịch

- Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT:

             1. Trần Vũ Anh (Sơ yếu lí lịch đính kèm)

Tài liệu ĐHCĐ sẽ được cập nhật liên tục