Thư mời họp ĐHCĐ thường niên 2021 và tài liệu đại hội

Công ty cổ phần xây dựng HUD101 kính mời quý vị cổ đông về dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, nội dung chi tiết xin mời xem file đính kèm:

Thư mời ĐHCĐ.

Chương trình ĐH.

Phiếu xác nhận tham dự.

Giấy ủy quyền tham dự Đại hội.

- Quy chế đại hội

Dự thảo Báo cáo của HĐQT tại Đại hội.

Dự thảo Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội.

- Sơ yếu lí lịch các ứng viên được đề cử bầu bổ sung thành viên BKS:

   + SYLL bà Nguyễn Thị Hiền

Tài liệu ĐHCĐ sẽ được cập nhật liên tục.