CBTT 24h VỀ MIỄN NHIỆM VÀ BỔ NHIỆM CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017-2022

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101 CÔNG BỐ THÔNG TIN 24h VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM VÀ BỔ NHIỆM CHỨC VỤ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (NHIỆM KỲ 2017-2022). 

Chi tiết xem file đính kèm

Trân trọng!