CBTT VỀ VIỆC KÝ HỢP ĐỒNG VỚI ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC KÝ HỢP ĐỒNG VỚI ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN

Ngày 30 tháng 7 năm 2019, Công ty cổ phần xây dựng HUD101 đã ký hợp đồng số 178/2020/HĐKT-BCTC/CPA VIETNAM với Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam về việc soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ kết thúc ngày 30/6/2019 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của Công ty cổ phần xây dựng HUD101.

Công ty cổ phần xây dựng HUD101 trân trọng thông báo về việc ký hợp đồng đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 (xem thông tin công bố)

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.