CBTT VỀ VIỆC KÝ HỢP ĐỒNG VỚI ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2020

CBTT VỀ VIỆC KÝ HỢP ĐỒNG VỚI ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2020

Ngày 22 tháng 7 năm 2020, Công ty cổ phần xây dựng HUD101 đã ký hợp đồng số 105/2021/HĐKT-BCTC/CPA VIETNAM với Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam về việc soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ kết thúc ngày 30/6/2020 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 của Công ty cổ phần xây dựng HUD101.

Công ty cổ phần xây dựng HUD101 trân trọng thông báo về việc ký hợp đồng đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 (xem thông tin công bố tải file đính kèm)

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.