Công bố thông tin 24h miễn nhiệm và Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Bổ nhiệm Giám đốc điều hành

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101 CÔNG BỐ THÔNG TIN 24h VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM VÀ BỔ NHIỆM CHỨC VỤ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (NHIỆM KỲ 2017-2022), BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CÔNG TY.

Chi tiết xem file đính kèm

Trân trọng!