CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC KÝ HỢP ĐỒNG VỚI ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2021

CBTT VỀ VIỆC KÝ HỢP ĐỒNG VỚI ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2021

Ngày 29 tháng 12 năm 2021, Công ty cổ phần xây dựng HUD101 đã ký hợp đồng số 131/2022/HĐKT-CPA VIETNAM-NV3 với Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam về việc:

+ Kiểm toán báo cáo tài chính từ 01/01/2021 đến ngày 31/03/2021.

+ Soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ kết thúc ngày 30/6/2021

+ Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 .

Công ty cổ phần xây dựng HUD101 trân trọng thông báo về việc ký hợp đồng đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 (xem thông tin công bố tải file đính kèm)

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.