CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101 ĐÃ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101 ĐÃ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

 

Vào hồi 8h30 phút ngày 23/4/2021, Công ty cổ phần xây dựng HUD101 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Về dự Đại hội có 27 cổ đông đại diện cho 632.800 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 59,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, thông qua quyết toán báo cáo tài chính, phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ. năm 2020, thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; thông qua báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021, ủy quyền cho HĐQT một số công tác kế hoạch, tài chính, thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h30 phút cùng ngày.