Thông tin cổ đông

Tài liệu Đại hội cổ đông thường...

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 (cập nhật liên tục)   1. Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 (tải file về máy).   2. Phiếu xác nhận tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2018 (tải file về...

Thư mời Đại hội cổ đông thường...

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Tải file về máy                                

Nghị quyết của Hội đồng quản...

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về Kế hoạch Đại hội cổ đông thường niên năm 2018   Tải file                                

Thông báo chốt danh sách cổ...

Công ty cổ phần xây dựng HUD101 thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, Cập nhật: Thứ 7, ngày 10/02/2018. THÔNG BÁO Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự...

Cập nhật tài liệu ĐHCĐ thường...

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 cập nhật ngày 19/04/2017 tải về tại đây                                      

Thông báo mời Đại hội cổ đông...

Thư mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cp xây dựng HUD101 và tài liệu đính kèm

Thông báo chốt danh sách cổ...

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 và tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền, xem file.

Thông báo chốt danh sách tham...

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG HUD1 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:...

Quy chế Đại hội cổ đông thường...

Quy chế Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

Giấy mời họp Đại hội cổ đông...

Giấy mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 Phiếu đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự đại hội Chương trình đại hội cổ đông 2015 Dự thảo báo cáo của HĐQT tại ĐHCĐ 2015

Thông báo chốt danh sách tham...

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG HUD1 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:...

Giấy đăng ký/ủy quyền tham dự...

Giấy đăng ký/ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

Chương trình Đại hội cổ đông...

Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

Thư mời họp ĐHCĐ thường niên...

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Thông báo chốt danh sách tham...

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG HUD1 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:...

Thông báo chốt danh sách tham...

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG HUD1 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:...

Thông báo chốt danh sách tham...

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG HUD1 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:...

Thông báo chốt danh sách cổ...

  CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG HUD1 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh...

Thông báo trả cổ tức năm 2011...

Thông báo trả cổ tức năm 2011 bằng tiền

Thông báo trả cổ tức năm 2010...

Thông báo trả cổ tức năm 2010 bằng tiền mặt       CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG HUD1 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh...

2/2 <<12