Quan hệ cổ đông

Giấy mời họp Đại hội cổ đông...

Giấy mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 Phiếu đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự đại hội Chương trình đại hội cổ đông 2015 Dự thảo báo cáo của HĐQT tại ĐHCĐ 2015

Báo cáo thường niên năm 2015

Báo cáo thường niên năm 2015 xem tại đây

Báo cáo tài chính kiểm toán năm...

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014   

Thông báo chốt danh sách tham...

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG HUD1 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:...

Biên bản Đại hội cổ đông thường...

Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

Nghị quyết Đại hội cổ đông...

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

Giấy đăng ký/ủy quyền tham dự...

Giấy đăng ký/ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

Chương trình Đại hội cổ đông...

Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

Thư mời họp ĐHCĐ thường niên...

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Báo cáo thường niên năm 2014

Nội dung báo cáo thường niên năm 2014 xem tại đây

Báo cáo tài chính kiểm toán năm...

Báo cáo tài chính đã kiểm toán xem tại đây

Thông báo chốt danh sách tham...

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG HUD1 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:...

Thông báo chốt danh sách tham...

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG HUD1 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:...

Thông báo chốt danh sách tham...

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG HUD1 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:...

Báo cáo thường niên năm 2013

Báo cáo thường niên năm 2013

HUD101 tổ chức thành công Đại...

  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần xây dựng HUD101 được tiến hành hồi 08 giờ 30 phút  ngày 13 tháng 4 năm 2013 tại Hội trường tầng 2 – Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 số 168 Giải Phóng, Thanh Xuân,...

Báo cáo tài chính kiểm toán năm...

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 xem file Báo cáo tài chính kiểm toán 2012

Thông báo chốt danh sách cổ...

  CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG HUD1 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh...

Báo cáo thường niên năm 2012

Báo cáo thường niên năm 2012

HUD101 tổ chức thành công Đại...

  Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xây dựng HUD101 được tiến hành hồi 08 giờ 30 phút  ngày 07 tháng 4 năm 2012 tại Hội trường tầng 2 – Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 số 168 Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội. Số cổ đông...

Thông báo trả cổ tức năm 2011...

Thông báo trả cổ tức năm 2011 bằng tiền

4/5 <<12345>>