Quan hệ cổ đông

Thông báo chốt danh sách cổ...

  CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG HUD1 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh...

Báo cáo thường niên năm 2012

Báo cáo thường niên năm 2012

HUD101 tổ chức thành công Đại...

  Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xây dựng HUD101 được tiến hành hồi 08 giờ 30 phút  ngày 07 tháng 4 năm 2012 tại Hội trường tầng 2 – Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 số 168 Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội. Số cổ đông...

Thông báo trả cổ tức năm 2011...

Thông báo trả cổ tức năm 2011 bằng tiền

Báo cáo thường niên năm 2011

Báo cáo thường niên năm 2011

Báo cáo tài chính kiểm toán năm...

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011 xem file: BCTC kiểm toán 2011  

Báo cáo tài chính 2010 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính 2010 đã kiểm toán  Bao_cao_kiem_toan_HUD101_phat_hanh.pdf      

Thông báo trả cổ tức năm 2010...

Thông báo trả cổ tức năm 2010 bằng tiền mặt       CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG HUD1 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh...

5/5 <<12345